„KamaszOK vagyunk” I. modul

Alapítási engedély szám: 82/83/2012 

Alapító neve: Országos Gyermekegészségügyi Intézet 

 

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2017. 04. 27. 

Foglalkozási órák száma: 30 

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami 

A továbbképzés célja

A tréning célja, hogy a résztvevőket felkészítse az Országos Gyermekegészségügyi Intézet által kifejlesztett és kipróbált "KamaszOK vagyunk" iskolai egészség- és személyiségfejlesztő program I. moduljának középiskolai osztályokban, illetve tanulócsoportokban történő hatékony és megfelelő használatára. 

A tréning közvetlen célja, hogy a résztvevők megismerjék a "KamaszOK vagyunk" program I. moduljának átfogó egészségfejlesztési tematikáját, tudományosan megalapozott szemléletét, módszertani hátterét, illetve készségszinten gyakorolhassák és elsajátítsák annak foglalkozásait. Ennek keretében a tréning célul tűzi ki egyrészt a csoportok működéséhez kapcsolódó elméleti ismeretek átadását, másrészt sajátélmény nyújtását, és a gyakorlatok lebonyolításában való részvétel által szakmai gyakorlati tapasztalatok, módszertani fogások megszerzését is. 

A tréning az élmények irányított feldolgozásával fejleszteni és segíteni kívánja a résztvevők önismeretét, önreflexiós képességét is.

 

A program tartalmának rövid ismertetése

A serdülőkor az egészségfejlesztés szempontjából kitüntetett jelentőségű, az egészséghez való viszony és életmód megszilárdulásának, a kedvezőtlen szokások kialakulásának időszaka. Az iskola a korrektív viselkedésváltoztatás, az egészség- és személyiségfejlesztés fontos színtere ebben az életkorban. A pedagógusoknak mindennapi munkájuk során használható, tudományosan megalapozott, részletesen kidolgozott programra van szükségük, amely hatékony használatával biztosíthatják diákjaik egészségének fenntartását, segítséget nyújtva a korosztályra jellemző legalapvetőbb problémák értelmezésében és kezelésében. 

 

Jelen tréning során a pedagógusok az osztályközösségben használható, hatástanulmánnyal alátámasztott, óravázlatokat, segédleteket és csoportvezetői útmutatókat tartalmazó, a serdülőkor főbb kérdésköreit felölelő, komplex tematikát kapnak. A „KamaszOK vagyunk” program I. modulja az alábbi serdülőkori kérdésekkel, problémakörökkel foglalkozik: a kamaszkor jellemzői, időbeosztás, párkapcsolat, segítségkérés- és nyújtás, jövőkép-pályaválasztás, szülői kapcsolatok. 

A „KamaszOK vagyunk” program I. moduljának használatára felkészítő tréning gyakorlatorientált, biztosítja a fenti témakörökhöz kapcsolódó feladatok sajátélményű megtapasztalását, és lehetőséget teremt a feladatok lebonyolítására, gyakorlati formában történő kipróbálására. Így a pedagógusok önmagukkal kapcsolatos ismereteket szereznek (mint pedagógus, mint csoportvezető, és mint valaha volt kamasz), reflektivitásuk növekszik, a felmerülő nehézségek tudatosításán keresztül érzékenyebbé válnak ezen időszak speciális jellemzőire, ezek tolerálására, kezelésére. A gyakorlatok révén tapasztalatot szereznek a program konkrét működéséről, illetve fejlődik saját csoportvezetői készségük. 

 

(Az első modulra egy második modul épül, amely olyan serdülőkori témák prevenciójával foglalkozik, mint kortársbántalmazás, családon belüli erőszak, szexuális kizsákmányolás, drogfogyasztás. A II. modul használatára felkészítő tréningen való részvétel feltétele pedagógusok számára az I. modul elvégzése.)

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei: 100%-os jelenlét a tréningen, részvétel a sajátélményű és gyakorlati feladatokban és azok megbeszélésében, a tréning végén reflexiós levél kitöltése.

A reflexiós levél tartalmazza a résztvevő személyes tapasztalatait, az egyes tematikai egységekhez kapcsolódó önreflexióit. A résztvevő megjelöli benne saját tanulási céljait, fejlődési lehetőségeit.

Az értékelés szempontja: az önreflexió kidolgozottsága, mélysége.

Minősítés: megfelelt/nem felelt meg.

 

Az elõírt tartalmi követelmények

A résztvevő:

Ismerje a „KamaszOK vagyunk” program módszertani szemléletét.

Legyen járatos a program módszereinek (pl. szerepjátékok, csoportos önismereti feladatok) alkalmazása terén.

Legyen képes a program foglalkozásait a megadott Tréning kézikönyv alapján végrehajtani.

Ismerje a pedagógusszerep és a program kivitelezéséhez szükséges csoportvezetői szerep eltéréseiből fakadó különbségeket, nehézségeket. 

Legyen képes felismerni és tudatosan kezelni a csoport működésének sajátosságait.

Legyen képes önreflexió megfogalmazására.

Legyen képes visszajelzést adni saját és mások működéséről egyéni- és csoportszinten.

Legyen nyitott a visszajelzések fogadására, beépítésére.

 

Az ismeretek számonkérésének módja

Az ellenőrzés formája: reflexiós levél kitöltése és leadása a tréning végeztével. A eflexiós levél tartalmazza a résztvevő személyes tapasztalatait, az egyes tematikai egységekhez kapcsolódó önreflexióit. A résztvevő megjelöli benne saját tanulási céljait, fejlődési lehetőségeit.

Az értékelés szempontja: az önreflexió kidolgozottsága, mélysége.

Minősítés: megfelelt/nem felelt meg.

 

A jelentkezés feltételei

– iskolai végzettség: egyetem; bármely szak; pedagógus szakképesítés. 

 

Javasolt munkakörök

Tanár, Kollégiumi nevelő, Pszichológus 

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek)

Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, a tanulók egészség- és személyiségfejlesztésével foglalkozó szaktanárok 

A továbbképzés kötõdik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez? 

nem jellemző 

A továbbképzés ismeretanyaga kötõdik-e valamely valláshoz, világnézethez? 

nem jellemző 

A továbbképzés idõbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Megbízó igénye szerinti 4 napon. 

Részvételi díj összege: 

– Minimum: 75000 Ft 

– Maximum: 95000 Ft 

A részvételi díj tartalmazza a multimédiás dvd és a I. modulhoz kidolgozott Módszertani  kézikönyvet.

Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Résztvevők utazási költsége