Bevezető gondolatok

Intézetünk, az Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI) a magyar gyermekek egészségével, egészség-védelmével és egészségügyi ellátásával kapcsolatos adatgyűjtési, elemzési, információs, kutatási, módszertani és szervezési feladatokat lát el. Módszertani tevékenységünk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermek-egészségügyi ellátás prevenciós tevékenységére, a népegészségügyi szempontból meghatározó betegségek megelőzésére, a prevenció módszereinek elvi és gyakorlati kidolgozására már a fogantatást megelőző időszaktól egészen a gyermekkor végéig.

E törekvésünk eredményeként született intézetünk „KamaszOK vagyunk” iskolai egészség- és személyiségfejlesztő programja. Ez a tudományosan megalapozott, kontrollált feltételek közt kipróbált szakmai módszer segítséget nyújt a fiatalokkal dolgozó szakemberek – elsősorban a pedagógusok és iskolapszichológusok – iskolai egészségfejlesztő munkájában. A képzéseinkben részt vevő szakemberek elsajátítják egy olyan módszertani anyag használatát, amellyel az osztályfőnöki órán vagy más tanóra, iskolai foglalkozás keretében hatékonyan segíthetik 14–18 éves diákjaikat az egészséggel kapcsolatos alapvető problémák értelmezésében és kezelésében.

Miért iskoláknak készítettünk programot?


A 2000-es években egyre nagyobb hangsúlyt kap a komplex egészségfejlesztés és prevenció . Számos tudományos adat és gyakorlati tapasztalat is alátámasztja, hogy a serdülőkorúak egészsége különösen nagy kockázatnak van kitéve, de a megfelelően kialakított, célzott prevenciós programok révén ebben az életszakaszban olyan szokások és viszonyulások alakíthatók ki, amelyek megalapozzák, hogy a kamaszból egészségét megőrző, arra odafigyelő felnőtt váljon. Ezeket a programokat az egészségfejlesztés természetes és kiemelt helyszínén, az iskolában lehet a legkönnyebben megvalósítani. Az iskola ugyanakkor más szempontból is meghatározó szerepet játszik az egészségfejlesztésben: ismeretátadó funkciója mellett alakítja a társas-érzelmi képességeket, az énképet és az önbecsülést, s ezeken keresztül hatással van a tanulók testi-lelki egészségi állapotára és egészségmagatartására is.

 

Miért a serdülő korosztályt célozza a program?

 
 Az életmódban jelentős szerepet játszó, az egészségi állapotot befolyásoló szokások (egészségmagatartás-formák) a gyermek- és serdülőkorban alapozódnak meg, a szociális tanulás (mintakövetés) eredményeképpen, az esélyek és választások eredőjeként. A serdülőkor kitüntetett és kritikus életszakasz is egyben, az ekkor zajló gyors testi és lelki-szellemi változások hajlamosítanak a kockázatos magatartási formákra (instabil önértékelés, kortárshatás, csoportkonformitás erősödése, élmény/kockázatkeresés, inadaptiv stresszkezelés). Ebben az érzékeny periódusban szilárdulnak meg azok az attitűdök, magatartásformák, szokások melyek az egész élet során befolyásolják az egészségi állapotot.

Többek között a következő változásokkal, kihívásokkal kell szembenézniük a fiataloknak:
• elkezdődik egy új identitás formálása,
• megalapozódik a felnőttkorra jellemző szexuális magatartás,
• újraértelmeződik a családi- és kortárskapcsolatok fontossága,
• előtérbe kerülnek a pályaválasztással kapcsolatos kérdések.

Ezeket a feladatokat a biológiai, pszichológiai érés és a társadalmi elvárások összetalálkozása tűzi ki, és az ezekért a kompetenciákért való küzdelem teszi a serdülőkort egy normatív krízis időszakává. Krízis, mert felbomlik a gyermekkor egyensúlya, és hosszú éveken keresztül alakul az új egyensúly, amely a felnőtt életet jellemzi majd. Ez az átmeneti időszak egyrészt szélsőségeket hordoz magában, de egyben lehetőségeket is kínál a „ki vagyok én?” és „merre tartok?” kérdések későbbi megválaszolására.
Programunk eszközt nyújt a pedagógusoknak ahhoz, hogy segíteni tudjanak a fiataloknak e feladatokkal való megbirkózásban.